Home / Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Η χρήση του λογισμικού της ψυχομετρικής σειράς ΑΡΙΣΤΟΝ συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του χρήστη ή του/της κηδεμόνος αυτού/αυτής (εφεξής αποκαλούμενος «χρήστης»), αποδοχή όλων των κατωτέρω όρων χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο των ερωτηματολογίων προσωπικότητας, ικανοτήτων–δεξιοτήτων. Κατά συνέπεια, είναι επιβεβλημένη η εκ μέρους του προηγούμενη μελέτη των όρων συμμετοχής. Σε περίπτωση διαφωνίας του, ο χρήστης οφείλει να μην προβεί στη χρήση του λογισμικού της εταιρείας ARISTON Psychometrics (εφεξής αποκαλούμενη «εταιρεία») και, ασφαλώς, οφείλει να μην δώσει τα προσωπικά του στοιχεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ρητά συμφωνούνται τα ακόλουθα: (1) Τόσο τα προσωπικά στοιχεία όσο και οι απαντήσεις που δίνει ο χρήστης σε όλες τις ψυχομετρικές ερωτήσεις ανωνυμοποιούνται με την ολοκλήρωση των ερωτηματολογίων και τη δημιουργία της αναφοράς με τα συμπεράσματα, (2) Οι απαντήσεις που δίνει ο χρήστης δε γνωστοποιούνται σε κανέναν, ούτε στον ίδιο τον χρήστη, (3) Σε περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης δεν έχει λάβει την αναφορά εντός 7 ημερών από την ολοκλήρωση των ερωτηματολογίων, οφείλει να ενημερώσει την εταιρεία γραπτώς στέλνοντας σχετικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@aristontest.com, (4) Ορισμένα Κεφάλαια της αναφοράς αφορούν αποκλειστικά και μόνον τον ειδικά εκπαιδευμένο σύμβουλο του ΑΡΙΣΤΟΝ και όχι τον χρήστη, (5) Κάθε χρήστης πρέπει να έχει έναν κωδικό και συνθηματικό, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενεργοποίηση των ερωτηματολογίων και ισχύουν για ένα έτος – Σημειώστε ότι κάθε κωδικός και συνθηματικό αντιπροσωπεύουν μία άδεια χρήσης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μία φορά από ένα (1) και μόνον άτομο, (6) Ο χρήστης δικαιούται επιστροφή χρημάτων εντός 14 ημερών από την αγορά της υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης δεν έχει συνδεθεί για να δώσει τα προσωπικά του στοιχεία και δεν έχει απαντήσει σε καμία από τις ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο τεστ.

Το όλο περιεχόμενο του λογισμικού –συμπεριλαμβανομένων των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των σχεδίων, των κειμένων, των αναφορών, των παρεχόμενων υπηρεσιών και των αρχείων αυτού– αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας ARISTON Psychometrics που, ως τέτοια, προστατεύεται από τις οικείες διατάξεις του νόμου (ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο & διεθνείς συμβάσεις). Εξαίρεση αποτελούν τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων, όπως και όπου αυτά ορίζονται ρητά. Κάθε αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, πώληση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, «φόρτωση», εκμετάλλευση –εν όλω ή εν μέρει και με κάθε τρόπο– του παραπάνω περιεχομένου απαγορεύεται ρητά.

Οι δημιουργοί του εν λόγω λογισμικού σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε υλική, πνευματική, ηθική ή άλλη ζημία ήθελε υποστεί ο χρήστης από τη συμμετοχή του σ’ αυτό, καθώς το τελευταίο αποτελεί ένα εργαλείο διαδικτυακού επαγγελματικού προσανατολισμού, με αμιγώς συμβουλευτικό χαρακτήρα. Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων που παράγει το λογισμικό δεν είναι σε καμία περίπτωση δεσμευτικά για το χρήστη. Η αξιοποίησή τους από μέρους του είναι δυνητική και γίνεται με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη, αφού προηγουμένως λάβει πλήρη γνώση του παρόντος. Οι δημιουργοί του λογισμικού δεν εγγυώνται επ’ουδενί τη συνολική ορθότητα ή/και πληρότητα των επιλογών και αποτελεσμάτων αυτού και, κατά συνέπεια, δεν υπέχουν κανενός είδους ευθύνη για οιαδήποτε μελλοντική επιλογή ή εξέλιξη του χρήστη με βάση το εν λόγω λογισμικό.

Ορίζεται ρητά ότι κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ακολουθεί και διέπεται από το νομικό πλαίσιο που τίθεται από τους νόμους 2068/1992, 2472/1997 (όπως συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 Ν. 2819/2000) και 2774/1999, σε εναρμόνιση με τις κοινοτικές οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ. Συγκεκριμένα, κάθε πληροφορία προσωπικού χαρακτήρα, αφορώσα ορισμένο φυσικό πρόσωπο, συλλέγεται με θεμιτά μέσα και υφίσταται νόμιμη αυτοματοποιημένη επεξεργασία, ενώ καταχωρίζεται για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, σε καμία δε περίπτωση κατά τρόπο ασυμβίβαστο με τους σκοπούς αυτούς. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που θα ζητηθούν από τον χρήστη θα είναι πρόσφορες, προσήκουσες και όχι υπέρμετρες, σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους έχουν καταχωρισθεί. Ειδικότερα, ορίζεται ρητά ότι τόσο οι ψυχομετρικές ερωτήσεις όσο και οι απαντήσεις που δίνει ο χρήστης δεν γνωστοποιούνται σε κανέναν, ούτε στον ίδιο τον χρήστη ή τον/την κηδεμόνα αυτού/αυτής.

Ειδικότερα, ορίζεται ρητά ότι η επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο της επίτευξης των σκοπών της εταιρείας, όπως αυτοί προκύπτουν τόσο από το καταστατικό της όσο και από τη φύση των ερωτηματολογίων που αυτή χορηγεί, επιτρέπεται, καθ’ όσον η συμμετοχή του χρήστη στα ερωτηματολόγια ισοδυναμεί με ρητή συγκατάθεσή του για τέτοιου είδους επεξεργασία. Επίσης, ορίζεται ρητά ότι ο χρήστης συναινεί να χρησιμοποιηθούν τα στατιστικά δεδομένα (και όχι τα προσωπικά στοιχεία) σε τυχόν μελλοντικές ακαδημαϊκές/ ερευνητικές εργασίες για την προαγωγή της έρευνας και της ανάπτυξης.

Η επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων είναι απόρρητη και διεξάγεται μόνο από πρόσωπα με αντίστοιχες τεχνικές γνώσεις, πάντα υπό τον έλεγχο του υπεύθυνου επεξεργασίας της εταιρείας. Ο τελευταίος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και για την αποφυγή πιθανής απώλειας, καταστροφής, αλλοίωσης ή απαγορευμένης διάδοσής τους.

Για οποιαδήποτε απορία ή αίτημα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε όπως αποστείλετε μήνυμα στο mail: info@aristontest.com

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τους όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή.

Καλάθι αγορών
ΕΣΠΑ
Scroll to Top